Smart House

Site
Borup, Danmark
Type
2. præmie, Inviteret konkurrence
Areal
20510 m2
År
2011
Status
Afsluttet
Partnere
JJW, Schul Landskabsarkitekter
Team
Anders Lendager, Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir

SMART HOUSE

Husene i konkurrenceforslaget kaldes Smart Houses, som følge af en forståelse af at energirigtig arkitektur skal være kompakt, funktionel, co2-reducerende, energi­rigtig og frem for alt tilgodese beboerne.
Den attraktive beliggenhed rummer et særligt poten­tiale, som med forslaget søges udnyttet til en naturnær bebyggelse, hvor engkarakteren trækkes ind i bebyg­gelsen og et naturpræget planteliv skaber en god sammenhæng med omgivelserne.

HOVEDGREB

Smart Houses har en høj realiserbarhed, en fornuftig til­gang til bygningskroppens geometri, samt en høj genta­gelsesfaktor. Dette kommer til udtryk i husenes forskyd­ning, som skaber en balance mellem det enkelte hus og et minimalt forbrug af byggematerialer.
For at optimere de enkelte huses privathed og orienter­ing forskydes grundplanet hvorved der opstår en for­tanding af de enkelte huse. Dette skaber den ønskede private, halvoffentlige og offentlige zoner i bebyggelsen og er desuden med til at skabe læ for den enkelte bolig.
Arkitekturen spiller på fortandingen af det enkelte hus, som så at sige kigger ud over landskabet. Derfor foreslås tagene at have græstørv for at give et billede af at be­byggelserne er skåret ud af landskabet. De grønne tage giver også en række bæredygtige fordele som tager hensyn til bebyggelsens energirigtige og bæredygtige profil.

Kontekst

Planlægningen af Møllebankerne tager fat i den om­kringliggende natur og søger at bibeholde de naturlige beplantninger og fremme livsbetingelserne for de fred­ede dyrearter, som springfrøen og vandsalamanderen. Hovedgrebet for placeringen af bebyggelserne tager udgangspunkt i landskabet, naturen, orienteringen, om­rådets historie, visuelle forbindelser, og udnyttelsen af solen året rundt.
Kombinationen af det let kuperede morænelandskab, de visuelle oplevelser og solens bevægelse er med til at skabe disponeringen af bebyggelsen. På denne måde respekteres og bruges landskabet aktivt i planlægnin­gen, hvilket skaber en positiv og naturlig placering af husene på Møllebankerne.

Miljø

Materialerne er valgt ud fra løsninger som skaber kvalitet, minimerer belastningen af miljøet i forhold til CO2-udledning og bunden energi. Det giver en bygn­ingskvalitet med lang levetid og lavt vedligehold. Grønne tage, tunge bagvægge, højisolering, recirkuler­bare facademateriale, Cradle to Cradle-certificerede zin­kinddækninger, lavenergi vinduer, solceller etc. skaber samlet set et miljø- og energirigtigt byggeri.
Grønne tage reducerer co2, tæller positivt i CO2-regn­skabet og reducerer nødvendigheden af køling og for­længer tagets levetid. Grønne tage har også en positiv indvirkning på afviklin­gen af regnvand og binder flyvestøv. For indeklimaet virker græstørvstage akustiskdæm­pende ved nedbør. Begrønningen kan være varierende typer af græs eller stenurt. Typisk vil farverne følge årstidernes skiften og bidrage til en æstetisk forbedring af bygningens femte facade.
Facadepladerne er 100 % genanvendelige og lette at på- og demontere ved evt. senere energirenovering. Produktet har 25 års garanti med en forventet levetid på 60 år. Dermed sikres en lav driftsomkostning. Facadepladerne har en stor fleksibilitet og giver mulighed for at skabe den ønskede facaderytme med en afstand på 30,40 og 50 cm. Variationen skaber en relation til mere organi­ske byggematerialer og en fornemmelse for den men­neskelige skala.

Social

Husrækkerne skaber en rytmisk fortanding og understøt­ter fortællingen om social individualisme. Husenes in­dividualitet er på den måde udtrykt i fortandingen og skaber en masse sociale muligheder som for eksempel leg, samtale på tværs af beplantningen, solkroge og mulighed for motion i det offentlige rum.
Bebyggelsesplanens kombination af private terrasser, halvoffentlige gårdrum, boligklynger, fællesarealer og fælleshus giver mulighed for forskellige grader af socialt engagement. Den enkelte beboer kan således enten vælge at være mere privat eller i højere grad blive en integreret del af bebyggelsens sociale liv.

Økonomi

Generelt bestræbes det at anvende robuste, slidstærke og i videst muligt omfang vedligeholdelsesfrie materi­aler. Der arbejdes kun med anerkendte og afprøvede løsninger. Alle installationer og komponenter vælges efter lav drift­somgang samt bruger- og rengøringsvenlighed. Over­fladernes rengøringsvenlighed og et gennemprøvet ventilationssystem sikrer allergivenlighed og høj velfærd for brugere. Hensynet til energi- og ressourceforbrug vægtes højt, og armaturer, brusere og toiletter vælges vandbesparende. Armaturer og komponenter vælges i god og anerkendt kvalitet med reservedelsgaranti.
Samtlige facader udføres med tung bagmur og let facadebeklædning på uorganisk skelet, med forstærkninger på udsatte hjørner. Facaden er således robust og vedligeholdelsesfri.